พันธสัญญาของเรา

จะมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนา และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานทุก ๆวัน

จะแก้ไขปัญหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือในองค์กร

จะรักษาพื้นฐานทางการเงินอย่างดีและมั่นคงสำหรับการพัฒนาธุรกิจต่อๆไป โดยมองระยะ 2,3 ปีข้างหน้า

จะจัดตั้งแผนกติดต่อเพื่อเป็นตัวแทนให้บริการในต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา

จะไม่หยุดทำความก้าวหน้าในแต่ละวันถึงแม้ลูกค้าจะมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ตาม

http://kyoei-techno.com/th/

การพัฒนา/ออกแบบ/

ติดตั้ง/จำหน่าย

อุปกรณ์ฆ่าเชื้อสำหรับน้ำประปา

การผลิตและพัฒนาอุปกรณ์

สำหรับน้ำประปา

(เครื่องฆ่าเชื้อน้ำประปา/เครื่อง UV)

การตรวจสอบและบำรุงรักษา

แหล่งน้ำประปาของ

แต่ละเขตเทศบาล

สินค้าของเราที่ญี่ปุ่น

MENU